Tuesday, November 14, 2017

USBDeview - Quản Lý Tất Cả Các Thiết Bị USB Của Bạn

Phần mềm USBDeview là một tiện ích nhỏ liệt kê tất cả các thiết bị USB hiện đang kết nối với máy tính của bạn hoặc đã được kết nối với nó trong quá khứ.

Cùng với tên và mô tả thiết bị, nó sẽ hiển thị số sê-ri (nếu có), ngày thiết bị được thêm vào và kết nối lần cuối cùng, VendorID và các thông tin khác. 
Bạn cũng có thể chọn ngắt kết nối hoặc gỡ bỏ cài đặt bất kỳ thiết bị nào trong danh sách, xuất danh sách sang định dạng Văn bản / HTML hoặc XML, kiểm tra tốc độ đọc / ghi của các thiết bị được kết nối, tự động khởi chạy dòng lệnh khi thiết bị được kết nối, .
Tải về USBDeview cũng có thể được sử dụng để thu thập các thiết bị USB từ máy tính từ xa (yêu cầu quyền truy cập) thông qua dòng lệnh. Standalone, không cần cài đặt.

Link tải về USBDeview : Tải về